Regulamin napełniania kontenera

Regulamin napełniania kontenera

Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, działkowców obowiązują poniższe ustalenia:

 1. Zabrania się wrzucania do kontenera następujących odpadów:
  • ziemi, kamieni, gruzu, betonów, papy, popiołu,
  • gałęzi, konarów, liści i resztek roślinnych,
  • złomu,
  • płynnych substancji nawet w szczelnych pojemnikach,
  • opakowań po środkach chemicznych ochrony roślin, zwalczania chwastów, farbach.
 2. Zaleca się przed wrzuceniem do kontenera:
  • zgnieść opakowania plastikowe,
  • wysuszyć elementy mokre,
 3. Wokół kontenera należy utrzymywać porządek.
 4. W stosunku do działkowców nie przestrzegających ww. zasad Zarząd ROD będzie stosował środki regulaminowe ujęte w Regulaminie ROD i w Statucie PZD.

 Śmieci wielkogabarytowe (meble, materace, łóżka, zużyty sprzęt elektroniczny itd.)  oraz odpady budowlane powinny być usuwane na koszt użytkownika działki. Natomiast par. 42 pkt 1 Regulaminu ROD mówi, że każda działka powinna być wyposażona w kompostownik.

Śmieciowy misz-masz

      Jakim sposobem w ogrodowych śmietnikach możemy znaleźć nie tylko gałęzie i odpady zielone, ale nawet zużyte wersalki, połamane meble i zepsute sprzęty AGD? Jak to możliwe, że dbający z taką pasją o swoje działki potrafią jednocześnie wyrzucać do wspólnych kontenerów wszystko, co popadnie? Decydując się na wyrzucania zużytej elektroniki na ogrodowy śmietnik działkowiec musi mieć świadomość rażącego naruszenia nie tylko ogrodowego Regulaminu, ale także obowiązującego prawa. Naraża się tym samym na grzywnę, która może w tym wypadku wynieść nawet 5 tys. złotych! Zużyte sprzęty AGD i RTV należy oddawać do punktu zbierającego elektrośmieci, punktu skupu złomu lub zakładu przetwarzania. Można je także oddawać w sklepie przy okazji zakupu nowego. Z tego tytułu nie są pobierane żadne opłaty, więc to nie kwestia oszczędności, że sprzęty te pojawiają się pod wieloma śmietnikami w ROD, ale to wyraz pogardy dla obowiązujących przepisów i cwaniactwa. Nic dziwnego, że zakłady komunalne odmawiają odbioru pojemników, w których zamiast odpadów biodegradowalnych znaleźć można tzw. mydło i powidło, a więc praktycznie wszystko. Podobnie rzecz ma się z odpadami zielonymi. To pokazuje, że w temacie śmieci, ich segregowania i kompostowania wciąż wiele jest jeszcze do zrobienia, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, skarg, a także medialnych interwencji.

 Zasady obowiązujące w ROD

      Każdego roku do społeczności działkowej dołącza wielu nowych użytkowników. Bycie działkowcem to nie tylko liczne przywileje i radość z użytkowania swojej działki, ale też liczne obowiązku, a wśród nich konieczność dostosowania się do zasad i przepisów obowiązujących w ogrodzie. Jednak oczywistym jest, że sprawcami tych nieprzyjemnych sytuacji są nie tylko nowi, ale także starzy działkowcy. Wydawałoby się oczywiste, że każdy działkowiec wie, jak korzystać z kontenerów postawionych w ogrodzie oraz co można do nich wyrzucać, a czego nie. Jeśli jednak nie wie, to należy zapoznać się przede wszystkim z zapisami Regulaminu ROD, który jasno wskazuje w paragrafie 68 pkt. 2, że działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. Odpadów też nie można także spalać. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. Resztki, które nie nadają się do kompostowania oraz pozostałe śmieci należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym kontenerze na terenie ROD.

 Kontenery nie mogą stać przy działkach

      Problemem pewnej działkowiczki jest kwestia zbyt bliskiego sąsiedztwa kontenera z działką, co powoduje dla użytkowniczki ogromną „uciążliwość”, Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki nie podlegające kompostowaniu. Usytuowanie kontenera na śmieci na terenie ROD nie może być jednak dowolne. Musi być ono zgodne m.in. z § 23 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim, odległość kontenerów na śmieci na terenach ogrodów działkowych traktowanych jako tereny rekreacji indywidualnej nie może być mniejsza niż 3 m od okien i drzwi altany działkowej oraz 2 m od granic działki rodzinnej. Ponadto kontenery na śmieci powinny być usytuowane w takim miejscu, aby dostęp do niego mieli zarówno działkowcy, jak i firma wywożąca odpady.

Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także nie stosowanie się do zapisów regulaminu ROD, zaśmiecanie ogrodu czy uprzykrzanie życia innym użytkownikom ROD.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „ODRZUTOWNIA”

      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta Kielce w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy ul. Magazynowej 3, tel: 609 322 123
PSZOK jest czynny:
od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00
w soboty od 8:00 do 16:00

Do PSZOKU mieszkańcy mogą oddać min.:

1) odpady wielkogabarytowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

3) chemikalia;

4) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) odpady remontowe;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) przeterminowane leki;

9) zużyte opony;

10) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;

 

UWAGA!
1. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych tj. zawartości czarnych pojemników.

2. Podmioty gospodarcze mogą oddawać określone rodzaje odpadów.

3. Aby móc oddać odpad do punktu, trzeba okazać się dokumentem tożsamości potwierdzającym zamieszkanie.

 

Szczegółowe regulacje funkcjonowania PSZOK-u oraz limity oddawanych odpadów znajdują się w Regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.