Regulamin Komisji Rewizyjnej

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

 § 1

 1. Sposób działania komisji rewizyjnych w jednostkach PZD określają przepisy Statutu PZD regulujące funkcjonowanie organów PZD oraz niniejszy Regulamin.
 2. Zakres kompetencji komisji rewizyjnych określają w szczególności:

      – dla komisji rewizyjnych ROD, zapisy § 89 do 93 Statutu PZD,

      – dla okręgowych komisji rewizyjnych PZD, zapisy § 113 do 117 Statutu PZD,

      – dla Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, zapisy § 136 do 140 Statutu PZD.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o komisji, rozumie się przez to, Krajową Komisję Rewizyjną PZD, okręgową komisję rewizyjną PZD lub komisję rewizyjną ROD.

§ 2

Zgodnie z § 36 Statutu PZD przewodniczący komisji lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach innego organu danej jednostki organizacyjnej PZD.

§ 3

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD i okręgowa komisja rewizyjna PZD może realizować swoje zadania przy pomocy ekspertów, w szczególności rewidentów i biegłych.

§ 4

 1. Nie można być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej ROD i członkiem zarządu ROD.
 2. Nie można być jednocześnie członkiem okręgowej komisji rewizyjnej PZD i okręgowego zarządu PZD lub okręgowej rady PZD.
 3. Nie można być jednocześnie członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Krajowej Rady PZD lub Krajowego Zarządu PZD.

 § 5

 1. Osoba bliska członka komisji nie może być członkiem organu PZD w danej jednostce organizacyjnej PZD.
 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również małżonka osoby bliskiej członka komisji.
 3. Przez osobę bliską rozumie się – małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 § 6

 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej ROD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i okręgowej komisji rewizyjnej PZD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.

 § 7

 1. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
 2. Posiedzenie komisji rewizyjnej ROD może również zwołać przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.

§ 8

 1. Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępujący go zastępca przewodniczącego.
 2. Posiedzenie okręgowej komisji rewizyjnej może zwołać również przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 § 9

Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy zastępca przewodniczącego.

 § 10

 1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który obejmuje w szczególności:

      – miejsce i datę posiedzenia,

      – przyjęty porządek posiedzenia,

      – wykaz podjętych uchwał, których tekst stanowią załącznik do protokołu,

      – listę osób uczestniczących w posiedzeniu.

 1. Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej ROD podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz protokolant.
 2. Protokół z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i okręgowej komisji rewizyjnej PZD podpisują przewodniczący lub pierwszy zastępca przewodniczącego tej komisji oraz jej sekretarz.

 § 11

 1. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub związkowego przez zarząd ROD lub jego członka, przewodniczący komisji rewizyjnej ROD ma obowiązek powiadomić o tym właściwy okręgowy zarząd PZD.
 2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub związkowego przez okręgową radę PZD, okręgowy zarząd PZD lub członka organu, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej PZD ma obowiązek powiadomić o tym Krajowy Zarząd PZD.
 3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub związkowego przez Krajowy Zarząd PZD lub członka organu, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD ma obowiązek powiadomienia o tym Krajową Radę PZD.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 12

Celem kontroli jest badanie działalności jednostki organizacyjnej PZD lub organu PZD w zakresie:

 1/ legalności, tj. zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa, a w     szczególności: ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy prawo o stowarzyszeniach, Statutu   PZD, Regulaminu ROD lub uchwał organów statutowych,

 2/ gospodarności, tj. oszczędnego dysponowania środkami finansowymi oraz dbałości o właściwe   zabezpieczenie majątku,

 3/ rzetelności, tj. dokumentowania wszystkich podejmowanych czynności zgodnie ze stanem faktycznym,

 4/ celowości tj. zasadności podejmowanych działań i decyzji w świetle celów i zadań ustawowych i   statutowych PZD.

 § 13

 1. Komisja rewizyjna ROD prowadzi działalność kontrolną w ROD.
 2. Komisja rewizyjna ROD:

 1/ przeprowadza kontrolę i ocenę działalności zarządu ROD, w tym finansowej,

 2/ bada i opiniuje roczne sprawozdanie zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD, a także preliminarze   finansowe ROD

 3/ przedstawia, wraz z wnioskami, wyniki kontroli oraz ocenę rocznego sprawozdania zarządu ROD i   rocznego sprawozdania finansowego ROD wraz z opinią preliminarza finansowego ROD na walnym   zebraniu sprawozdawczym,

 4/ przedstawia na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym ocenę z działalności zarządu ROD za   okres kadencji wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.

 1. Komisja rewizyjna ROD przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej PZD lub na wniosek okręgowego zarządu PZD. Po przeprowadzeniu kontroli komisja rewizyjna ROD podejmuje czynności zgodnie z § 92 ust. 3 i 4 Statutu PZD.
 2. Komisja rewizyjna ROD powiadamia okręgową komisję rewizyjną PZD o miejscu przechowywania dokumentacji komisji.

 § 14

 1. Okręgowa komisja rewizyjna PZD prowadzi działalność kontrolną w okręgu PZD.
 2. Okręgowa komisja rewizyjna PZD:

 1/przeprowadza w każdym roku kalendarzowym kontrolę i ocenę działalności okręgowej rady i   okręgowego zarządu PZD, w tym finansowej,

 2/ bada i opiniuje roczne sprawozdanie okręgowego zarządu PZD i sprawozdanie finansowe okręgu PZD   oraz zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD, a także opiniuje preliminarze finansowe okręgu oraz   zbiorcze preliminarze finansowe ROD,

 3/ jest uprawniona do przeprowadzania kontroli działalności ROD,

 4/ opracowuje sprawozdania i wnioski na okręgowy zjazd delegatów oraz stawia wniosek w sprawie   udzielenia absolutorium okręgowemu zarządowi PZD,

 5/ nadzoruje komisje rewizyjne ROD.

 1. Okręgowa komisja rewizyjna PZD przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy, na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD lub po uwzględnieniu wniosku okręgowego zarządu PZD.

§ 15

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD sprawuje kontrolę nad działalnością statutową i finansową PZD.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD:

 1/ bada i opiniuje roczne sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, roczne sprawozdanie z   działalności Krajowego Zarządu PZD, zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD i okręgów PZD, roczne   sprawozdanie finansowe PZD, preliminarz finansowy jednostki krajowej PZD oraz zbiorcze preliminarze   finansowe ROD i okręgów PZD,

 2/ przeprowadza kontrolę i ocenę działalności Krajowej Rady PZD i Krajowego Zarządu PZD, w tym   finansową,

 3/ jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli działalności okręgów PZD i ROD,

 4/ opracowuje sprawozdania i wnioski na Krajowy Zjazd Delegatów PZD oraz stawia wniosek w sprawie   udzielenia absolutorium Krajowej Radzie PZD,

 5/sprawuje nadzór nad okręgowymi komisjami rewizyjnymi PZD,

 6/uchwala Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD.

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub po uwzględnieniu wniosku Krajowego Zarządu PZD.

 

 ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI I DOKUMENTOWANIA JEJ USTALEŃ

 § 16

 1. Kontrole mogą być przeprowadzane, jako:

 1/ badanie całokształtu działalności jednostki organizacyjnej PZD,

 2/ badanie zagadnień problemowych,

 3/ badanie rocznych sprawozdań finansowych,

 4/ badanie skarg.

 1. Zakres kontroli ustala przewodniczący komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę, z tym, że w przypadku przeprowadzenia kontroli na polecenie organu nadrzędnego, zawarte w nim określenie zakresu kontroli, jest wiążące.
 2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej jednostki oraz w miejscu wykonywania jej zadań.
 3. W przypadku braku siedziby, w której organy ROD wykonują swoje działania (np. domu działkowca), kontrolę przeprowadza się w siedzibie okręgu PZD.
 4. Wykonywanie czynności kontrolnych należy tak zorganizować, aby nie utrudniać jednostce kontrolowanej wykonywania bieżących czynności.

 § 17

 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole poprzez zespół kontrolny składający się, co najmniej z dwóch jej członków.
 2. Zespół kontrolny i jego kierownika powołuje przewodniczący komisji rewizyjnej lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków zastępca przewodniczącego.
 3. W skład zespołu kontrolnego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i okręgowej komisji rewizyjnej PZD mogą być powoływani dodatkowo specjaliści (np. prawnicy, księgowi, specjaliści ds. inwestycyjnych i ogrodniczych) niebędący członkami tych komisji.
 4. Kierownik zespołu kontrolnego ustala podział zadań między członków i kieruje tym zespołem.

§ 18

 1. Przed rozpoczęciem kontroli kierownik zespołu kontrolnego przedstawia prezesowi zarządu kontrolowanej jednostki tematykę kontrolną.
 2. Członkowie zespołu kontrolnego przeprowadzający kontrolę uprawnieni są do:

 1/ przeglądu wszystkich pomieszczeń i urządzeń kontrolowanej jednostki,

 2/ wglądu do wszystkich akt i dokumentów zgodnie z zakresem kontroli,

 3/ sprawdzenia stanu składników majątkowych,

 4/ występowania do członków organów i pracowników kontrolowanej jednostki o udzielanie wyjaśnień   ustnych i pisemnych.

 1. Prezes zarządu kontrolowanej jednostki ma obowiązek zapewnić kontrolującym możliwość wykonywania czynności wskazanych w ust. 2.

 § 19

 1. W trakcie kontroli zespół kontrolny ma obowiązek zbadać realizację zaleceń wydanych na podstawie poprzednich kontroli, a w przypadku ich nie wykonania ustalić osoby odpowiedzialne za zaniechanie.
 2. W trakcie kontroli członkowie zespołu kontrolnego mogą udzielać instruktażu, zwłaszcza w zakresie kontrolowanych zagadnień.
 3. Zespół kontrolny nie jest upoważniony do wydawania zarządzeń i zaleceń podczas przeprowadzania kontroli.

§ 20

 1. Ustalenia kontroli muszą wynikać z dokumentów, oględzin obiektów i urządzeń oraz oświadczeń osób udzielających wyjaśnień z ramienia kontrolowanej jednostki.
 2. Dokumenty i ich ewidencję członkowie zespołu kontrolnego sprawdzają pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, w szczególności badając ich legalność, kompletność i rzetelność sporządzania.
 3. Odpis lub wyciąg dokumentu sporządzanego dla potrzeb kontrolujących poświadcza za zgodność z oryginałem prezes zarządu (jego zastępca) jednostki kontrolowanej lub prezes zarządu (jego zastępca) jednostki, w której dokument się znajduje, z tym, że dokumenty finansowe poświadcza osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości w tej jednostce.

 § 21

Członkowie zespołu kontrolnego w toku kontroli dokonują komisyjnego sprawdzenia stanu środków pieniężnych w kasie i innych składników majątkowych w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za sprawdzane składniki majątkowe, a w razie jej nieobecności, przy udziale prezesa zarządu jednostki lub jego zastępcy. Z czynności sprawdzenia stanu środków pieniężnych i innych składników majątkowych sporządza się oddzielne protokoły, które podpisuje osoba materialnie odpowiedzialna lub osoba obecna przy sprawdzeniu i dołącza się je do protokołu z kontroli.

 § 22

 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 2. Protokół z kontroli zawiera:

 1/ Informacje wstępne, w tym:

      – pełną nazwę kontrolowanej jednostki i jej adres,

      – datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

      – wskazanie organu przeprowadzającego kontrolę,

      – imiona i nazwiska członków zespołu kontrolnego, w tym specjalistów powołanych na podstawie § 17          ust. 3,

      – określenie zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,

    – imiona i nazwiska prezesa zarządu jednostki kontrolowanej lub jego zastępcy oraz innych osób     udzielających w imieniu tej jednostki wyjaśnień i informacji;

 2/ Ustalenia kontroli, w tym:

      – jakie dokumenty były badane i z jakiego okresu,

      – stan faktyczny kontrolowanych zagadnień i jego odzwierciedlenie w dokumentacji,

      – ocenę rzetelności i zgodność z prawem dokumentacji (finansowej, organizacyjnej, prawnej),

      – informację w zakresie realizacji zaleceń wydanych na podstawie poprzednich kontroli,

      – ocenę realizacji zadań objętych zakresem kontroli;

 3/ Informacje końcowe:

      – wykaz załączników,

      – datę podpisania protokołu,

      – potwierdzenie odbioru protokołu z kontroli,

      – klauzulę wskazaną w § 24 ust.2,

    – ilość sporządzonych egzemplarzy z zaznaczeniem, że są one przeznaczone wyłącznie do użytku     służbowego oraz wskazaniem, kto otrzymuje poszczególne egzemplarze.

§ 23

 1. Ustalenia kontroli należy formułować zwięźle i ujmować w protokole w grupach tematycznych.
 2. W razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości należy:

 1/ określić, na czym one polegają oraz podać ich rozmiary i częstotliwość,

 2/ wskazać konkretne fakty (przykłady), przyczyny i okoliczności ich powstania,

 3/ wskazać ich ujemne skutki, a w szczególności możliwe do ustalenia rozmiary szkody, w tym utracone   korzyści,

 4/ o ile jest to możliwe, wskazać osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zaistnienie   nieprawidłowości i pobrać od nich pisemne wyjaśnienie, a także ustosunkować się do rzetelności tych   wyjaśnień.

 § 24

 1. Protokół z kontroli podpisują:

      – członkowie zespołu kontrolnego,

      – prezes (lub jego zastępca) wraz z drugim członkiem zarządu jednostki kontrolowanej,

    – osoba prowadząca księgowość kontrolowanej jednostki, jeśli kontrola obejmuje sprawy finansowe i rachunkowe.

 1. Podpisy prezesa zarządu (lub jego zastępcy) wraz z drugim członkiem zarządu jednostki kontrolowanej składane są pod klauzulą: „Kontrolowany ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli zastrzeżenia oraz złożyć wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole. Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do powołującego zespół kontrolny”.
 2. W przypadku braku podpisania protokołu przez którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 1, kierownik zespołu kontrolnego powinien wskazać przyczynę braku podpisu.

§ 25

 1. Postanowienia § 14-24 stosuje się odpowiednio do kontroli działalności komisji rewizyjnych ROD lub okręgowej komisji rewizyjnej PZD przeprowadzanej przez nadrzędną komisję rewizyjną.
 2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1, obowiązki przypisane w § 14-24 do zarządu kontrolowanej jednostki, przypisane są do kontrolowanej komisji rewizyjnej. W szczególności, ilekroć w przywołanych §§ jest mowa o prezesie zarządu kontrolowanej jednostki lub jego zastępcy, należy wówczas przez to rozumieć przewodniczącego kontrolowanej komisji rewizyjnej lub jego zastępcę.

 

POSTĘPOWANIE POKONTROLNE

 § 26

 1. Protokół z kontroli wraz z załącznikami oraz wnioskami zespołu wynikającymi z kontroli kierownik zespołu kontrolnego przekazuje przewodniczącemu komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę.
 2. Przewodniczący:

 1/ w razie braku stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub   zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, pozostawia   protokół w aktach komisji rewizyjnej,

 2/ w razie stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub   zaniechań  sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, przekazuje   odrębnym pismem protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad organem, z którego   działaniem związane są stwierdzone naruszenia,

 3/ w razie stwierdzenia podczas kontroli naruszeń obowiązujących przepisów, w tym działań lub   zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, które   należy  zaklasyfikować, jako działanie na szkodę działkowców lub PZD, przekazuje odrębnym pismem   protokół wraz z załącznikami organowi sprawującemu nadzór nad organem, z którego działaniem są   związane stwierdzone naruszenia, informując jednocześnie o konieczności podjęcia przez ten organ natychmiastowych działań przewidzianych przepisami związkowymi oraz prawem powszechnie   obowiązującym.

§ 27

 1. W przypadku, gdy zespół kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD kontrolował działalności komisji rewizyjnej ROD, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD:

 1/ w razie braku stwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym   w PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, pozostawia protokół w aktach komisji,

 2/ w razie stwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD   porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, przekazuje odrębnym pismem protokół wraz   załącznikami do okręgowej komisji rewizyjnej PZD w celu podjęcia działań zgodnych ze statutowymi   kompetencjami.

 1. W przypadku, gdy zespół kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD kontrolował działalności okręgowej komisji rewizyjnej PZD, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD:

 1/ w razie niestwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w   PZD porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, pozostawia protokół w aktach komisji,

 2/ w razie stwierdzenia naruszeń przepisów, w tym działań lub zaniechań sprzecznych z ustalonym w PZD   porządkiem prawnym lub przypisanymi zadaniami, przedstawia wyniki kontroli na posiedzeniu Krajowej   Komisji Rewizyjnej PZD w pełnym składzie w celu podjęcia działań zgodnych ze statutowymi       kompetencjami.

 1. Do postępowania pokontrolnego, gdy zespół kontrolny okręgowej komisji rewizyjnej PZD kontrolował działalności komisji rewizyjnej ROD, przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 28

Odrębną uchwałą Krajowa Komisja Rewizyjna PZD może wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 29

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD wprowadzony Uchwałą Nr 7/III/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 listopada 2015 roku.

   Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców

   Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 roku