Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze I” w Kielcach zawiadamia

że w dniu 07 sierpnia 2021 r. na placu obok  świetlicy ogrodu

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 10.00 w II terminie o godz. 10.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione zostaną do wglądu

w dniach 30, 31, lipca w godzinach 16.00  –  19.00 w świetlicy ogrodu

PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej
 6. Sprawozdanie Zarządu Rod z działalności za 2019 rok (merytoryczne i finansowe)
 7. Sprawozdanie Zarządu Rod z działalności za 2020 rok (merytoryczne i finansowe)
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 11. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i2020 r. przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskami.
 12. Dyskusja
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 r.
 1. Projekt planu pracy na 2021 r.
 2. Projekt preliminarzy Finansowych ROD na 2021 r.
 3. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjna ROD
 4. Dyskusja
 5. Zatwierdzenie kooptacji członka do składu Zarządu ROD
 6. Wybory uzupełniające członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 r.
 • Uchwalenie realizacji zadań remontowych w tym partycypacji finansowej działkowców
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 • Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 r.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad